Bütçe Yönetimi

İnsan Odaklı Hizmetler

Bütçe Yönetimi

Mali yıl bütçesi kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmesiyle yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

• Gelir ve giderlerin düzenli olarak İşletme defterine kayıt edilmesi, evrakların düzenli olarak arşivlenmesi,
• Karar defteri ve İşletme defterlerinin yıllık noter tasdik ettirilmesi,
• Tahmini İşletme projesinde belirtilen aidatların takip ve tahsilâtı,
• Bina ortak alan genel gider ödemelerin zamanında yapılması,
• Çalışan personellerin tüm yasal işlemlerinin yapılması ile hakkedişlerinin ödenmesi,
• Gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi,
• Her ay borç alacak tablolarının blok panosunda duyurulması, gelir giderlerin ve cari bilgilerin web ortamında yayınlanması,
• Kat maliklerine; 3 aylık faaliyet raporunun denetim kurulu onaylı olarak sunulması,
• Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması ve ibra edilmesi,
• Öngörülmeyen giderler için ek bütçe hazırlanması ve kat maliklerinin onayına sunulması,
• Elektrik ,Su ve doğalgaz merkezi kullanım faturalarının okunan sayaçlara ve ilgili yönetmeliklere göre adil olarak bütçelenmesi, tahsilatların yapılması ve faturaların zamanında ödenmesi.